Giới thiệu
Thanh tra huyện​ (30/10/2020)
 
​​Chánh Thanh tra: Lê Chí ThờiSinh năm: 1969Điện thoại: 0908668017Email: thanhtra-htc@tayninh.gov.vnPhụ trách chung công tác của đơn vị, thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện của đơn vị. Ngoài ra, Chánh thanh tra trực tiếp giải quyết một số công việc sau:- Công tác tổ chức cán bộ và thi đua, khen thưởng, kỷ luật.- Trực tiếp quản lý ...
 
​​Chủ tịch UBND thị trấn Tân Châu: Trần Đình ThiSinh năm: 1976Điện thoại: 0971865353Email: ubndtt-tch@tayninh.gov.vn1. Chỉ đạo, quản lý và điều hành chung mọi công việc của Ủy ban nhân dân thị trấn, Chủ tịch UBND thị trấn có trách nhiệm giải quyết theo quy định của pháp luật và những vấn đề khác mà pháp luật quy định thuộc thẩm quyền của UBND thị trấn và Chủ tịch Ủy ban nhân ...
 
​​Chủ tịch UBND xã Thạnh Đông: Phạm  Vũ TùngSinh năm: 1974Điện thoại: 0384025734Email: tungpv@tayninh.gov.vn1.1. Chỉ đạo, quản lý và điều hành chung mọi công việc của Ủy ban nhân dân xã, Chủ tịch UBND xã có trách nhiệm giải quyết theo quy định của pháp luật và những vấn đề khác mà pháp luật quy định thuộc thẩm quyền của UBND xã và Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã quyết ...
 
​​​Chủ tịch UBND xã Tân Phú: Nguyễn Công LậpSinh năm: 1967Điện thoại: 0918078408Email: lapnc@tayninh.gov.vnLãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành chung, toàn diện các mặt hoạt động và công tác của UBND xã, của các thành viên UBND xã, trưởng các ngành và các Công chức chuyên môn, Người hoạt động không chuyên trách thuộc UBND xã* Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau:- ...
 
​​​Chủ tịch UBND xã Tân Hưng: Lê Hữu PhúcSinh năm: 1981Điện thoại: 0919137757Email: phuclh@tayninh.gov.vnLãnh đạo quản lý điều hành chung, toàn diện các mặt hoạt động và công tác của UBND xã, của các thành viên UBND xã, các ban ngành chuyên môn thuộc xã, và các ấp. Lãnh đạo và điều hành chung toàn diện hoạt động trên các lĩnh vực KTXH-ANQP.* Trực tiếp phụ trách các ...
 
​​​Chủ tịch UBND xã Tân Hiệp: Trương Nhật TânSinh năm: 1968Điện thoại: 0982497715Email: ubnd-xatanhiep@tayninh.gov.vnChịu trách nhiệm trước UBND huyện, Đảng uỷ, HĐND xã về quản lý nhà nước trên địa bàn và điều hành các mặt công tác của UBND xã. Chịu trách nhiệm chỉ đạo, điều hành trên tất cả các lĩnh vực kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương. Tổ chức thực ...
 
​​​Chủ tịch UBND xã Tân Hội: Nguyễn Tiến SĩSinh năm: 1983Điện thoại: 0382444483Email: sint@tayninh.gov.vn* Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành chung và toàn diện mọi mặt hoạt động của UBND xã.- Trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành các lĩnh vực: + Công tác tổ chức, bộ máy, cán bộ, quy chế làm việc của UBND xã; Công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - ...
 
​​Chủ tịch UBND xã Tân Đông: Phạm Thị PhươngSinh năm: 1983Điện thoại: 0943566276Email: phuongpt@tayninh.gov.vn1.1. Lãnh đạo và điều hành công việc của Ủy ban nhân dân, các thành viên Ủy ban nhân dân xã;1.2. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp, pháp luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, của Hội đồng nhân dân và ...
 
​​Chủ tịch UBND xã Tân Hà: Nguyễn Thị HuyềnSinh năm: 1973Điện thoại: 0988306004Email: huyennt@tayninh.gov.vn1. Chủ tịch UBND xã Nguyễn Thị Huyền:1. Chỉ đạo, quản lý và điều hành chung mọi công việc của Ủy ban nhân dân xã, Chủ tịch UBND xã có trách nhiệm giải quyết theo quy định của pháp luật và những vấn đề khác mà pháp luật quy định thuộc thẩm quyền của UBND xã và Chủ ...
 
​​Chủ tịch UBND xã Tân Hòa: Vũ Văn MinhSinh năm: 1969Điện thoại: 0973344333Email: minvv@tayninh.gov.vn1.1 Phụ trách chung, nội chính, kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội, Quốc phòng – An ninh, quy hoạch xã. Lãnh đạo, quản lý, điều hành chung toàn diện các mặt hoạt động của UBND xã, các thành viên UBND xã, các bộ phận trực thuộc UBND và các ấp.1.2 Trực tiếp chỉ đạo, điều hành ...
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Phòng Nội vụCơ cấu tổ chứcPhòng Nội vụ/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/30/2020 11:00 PMNoĐã ban hành
Phòng Tư pháp​Cơ cấu tổ chứcPhòng Tư pháp​/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/30/2020 11:00 PMNoĐã ban hành
Phòng Tài chính - Kế hoạchCơ cấu tổ chứcPhòng Tài chính - Kế hoạch/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/30/2020 11:00 PMNoĐã ban hành
Phòng Kinh tế và Hạ tầng​Cơ cấu tổ chứcPhòng Kinh tế và Hạ tầng​/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/30/2020 11:00 PMNoĐã ban hành
Phòng Tài nguyên và Môi trườngCơ cấu tổ chứcPhòng Tài nguyên và Môi trường/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/30/2020 11:00 PMNoĐã ban hành
Phòng Lao động Thương binh và Xã hộiCơ cấu tổ chứcPhòng Lao động Thương binh và Xã hội/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/30/2020 11:00 PMNoĐã ban hành
Phòng Văn hóa và Thông tin​Cơ cấu tổ chứcPhòng Văn hóa và Thông tin​/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/30/2020 11:00 PMNoĐã ban hành
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thônCơ cấu tổ chứcPhòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/30/2020 11:00 PMNoĐã ban hành
Phòng Y tếCơ cấu tổ chứcPhòng Y tế/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/30/2020 11:00 PMNoĐã ban hành
Phòng Giáo dục và Đào tạoCơ cấu tổ chứcPhòng Giáo dục và Đào tạo/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/30/2020 11:00 PMNoĐã ban hành
Thanh tra huyện​Cơ cấu tổ chứcThanh tra huyện​/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/30/2020 11:00 PMNoĐã ban hành
Ủy ban nhân dân Thị trấnCơ cấu tổ chứcỦy ban nhân dân Thị trấn/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/30/2020 11:00 PMNoĐã ban hành
Ủy ban nhân dân xã Thạnh ĐôngCơ cấu tổ chứcỦy ban nhân dân xã Thạnh Đông/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/30/2020 11:00 PMNoĐã ban hành
Ủy ban nhân dân xã Tân PhúCơ cấu tổ chứcỦy ban nhân dân xã Tân Phú/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/30/2020 11:00 PMNoĐã ban hành
Ủy ban nhân dân xã Tân HưngCơ cấu tổ chứcỦy ban nhân dân xã Tân Hưng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/30/2020 11:00 PMNoĐã ban hành
Ủy ban nhân dân xã Tân HiệpCơ cấu tổ chứcỦy ban nhân dân xã Tân Hiệp/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/30/2020 11:00 PMNoĐã ban hành
Ủy ban nhân dân xã Tân HộiCơ cấu tổ chứcỦy ban nhân dân xã Tân Hội/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/30/2020 11:00 PMNoĐã ban hành
Ủy ban nhân dân xã Tân ĐôngCơ cấu tổ chứcỦy ban nhân dân xã Tân Đông/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/30/2020 11:00 PMNoĐã ban hành
Ủy ban nhân dân xã Tân HàCơ cấu tổ chứcỦy ban nhân dân xã Tân Hà/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/30/2020 11:00 PMNoĐã ban hành
Ủy ban nhân dân xã Tân HòaCơ cấu tổ chứcỦy ban nhân dân xã Tân Hòa/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/30/2020 11:00 PMNoĐã ban hành
Ủy ban nhân dân xã Suối NgôCơ cấu tổ chứcỦy ban nhân dân xã Suối Ngô/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/30/2020 11:00 PMNoĐã ban hành
Ủy ban nhân dân xã Tân ThànhCơ cấu tổ chứcỦy ban nhân dân xã Tân Thành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/30/2020 11:00 PMNoĐã ban hành
Ủy ban nhân dân xã Suối DâyCơ cấu tổ chứcỦy ban nhân dân xã Suối Dây/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/30/2020 11:00 PMNoĐã ban hành
Văn phòng HĐND-UBND huyệnCơ cấu tổ chứcVăn phòng HĐND-UBND huyện/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/30/2020 2:00 PMNoĐã ban hành
UBND HuyệnCơ cấu tổ chứcUBND Huyện/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/12/2020 11:00 AMNoĐã ban hành
HĐND HuyệnCơ cấu tổ chứcBài viếtHĐND Huyện/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/4/2020 11:00 AMNoĐã ban hành
Đơn vị trực thuộcCơ cấu tổ chứcBài viếtĐơn vị trực thuộc/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/21/2015 12:00 PMNoĐã ban hành
Quyết định thành lậpGiới thiệu chungBài viếtQuyết định thành lập/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/21/2015 11:00 AMNoĐã ban hành
Điều kiện tự nhiênGiới thiệu chungBài viếtĐiều kiện tự nhiên/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/21/2015 11:00 AMNoĐã ban hành
Di tích lịch sử văn hóaGiới thiệu chungBài viếtDi tích lịch sử văn hóa/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/21/2015 11:00 AMNoĐã ban hành