Thông tin cần biết
Thứ 3, Ngày 19/01/2021, 11:00
Tiếp tục hoàn chỉnh Quyết định ban hành Kế hoạch phát triển KTXH 05 năm 2021-2025
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
19/01/2021

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 04/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh 05 năm 2021-2025 (văn bản gửi kèm).

Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo như sau:

1. Thủ trưởng các phòng, ban, ngành huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

- Tổ chức quán triệt, phổ biến các nội dung Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh 05 năm 2021-2025 kèm theo Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 04/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân bằng các hình thức phù hợp.

- Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đề ra tại Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh 05 năm 2021-2025 kèm theo Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 04/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh; chủ động rà soát, cụ thể hóa vào kế hoạch thực hiện của ngành, lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý; định kỳ, báo cáo tình hình thực hiện về Ủy ban nhân dân huyện (qua Văn phòng HĐND-UBND huyện).

2. Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, ngành huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn căn cứ các ý kiến góp ý tại phiên họp Ủy ban nhân dân huyện thường kỳ tháng 01/2021 và nội dung Kế hoạch nêu trên, tiếp tục rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện hoàn chỉnh lại Quyết định ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Tân Châu 05 năm 2021-2025.

Tải về qd 01.zip

Tải về Vv hoàn chỉnh Kế hoạch phát triển KTXH 05 năm 2021-2025_Signed.pdf

Lượt người xem:  Views:   24
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết