Tin tức sự kiện
Thứ 5, Ngày 08/10/2020, 20:00
Quy hoạch phát triển xã Tân Đông
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
08/10/2020

I. Định hướng phát triển kinh tế- xã hội năm 2020

1. Mục tiêu tổng quát

Tiếp tục huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực thúc đẩy sản xuất phát triển, phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế hợp lý, bền vững, duy trì và bảo đảm an sinh xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng NTM, công tác phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Củng cố, duy trì và giữ vững Quốc phòng- An ninh, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

2. Chỉ tiêu kinh tế

- Khai thác sử dụng hết số diện tích đất nông nghiệp, tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm hàng năm, quản lý và hạn chế tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi.

- Thu Ngân sách đạt và vượt so chỉ tiêu trên giao. Thực hiện tốt công tác thu ngân sách, thu đúng, thu đủ, tích cực thu nợ thuế tồn đọng.

- Đảm bảo cân đối chi ngân sách địa phương. 

- Tỷ lệ cấp GCNQSDĐ đối với những hồ sơ đủ điều kiện: 100%

3. Các chỉ tiêu về xã hội

- Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,43% so với tổng số hộ toàn xã.

- Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt                                                 87,4%.

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi SDD cân nặng giảm xuống còn                   9,05%.

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi SDD thấp còi giảm xuống còn          10,46%.

- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên giảm xuống còn                                      0,92%.

- Tỷ lệ người từ 60 tuổi trở lên khám sức khỏe tăng 10% so với năm trước.

- Tỷ lệ vận động trẻ 6 tuổi đủ điều kiện ra lớp 1 đạt                            100%.

- Tỷ lệ huy động trẻ em 5 tuổi ra học lớp MG đạt                        98%.

- Tỷ lệ cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa đạt                                    100%.

- Tỷ lệ dân số tập thể dục thường xuyên đạt                                          35%.

- Số lao động có việc làm tăng thêm                                       80 người.

- Duy trì chuẩn phổ cập GDTHCS mức độ 2, phổ cập giáo dục Tiểu học mức độ 3 và phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi.

- Duy trì chuẩn quốc gia về y tế xã.

4. Các chỉ tiêu môi trường

- Tỷ lệ dân cư sử dụng nước hợp vệ sinh, hố xí hợp vệ sinh:

+ Nước hợp vệ sinh đạt 98%.

+ Hố xí hợp vệ sinh đạt 90%.

- Tỷ lệ hộ dân cư ở nông thôn sử dụng điện sinh hoạt đạt tối thiểu 99,09%.

- Tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải ở chợ đạt 100%;

- Tỷ lệ thu gom xử lý rác thải y tế đạt 100%;

- Tỷ lệ cơ sở sản xuất kinh doanh hiện có đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường đạt trên 80%;

5. Về xây dựng nông thôn mới

- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện các nhiệm vụ xây dựng NTM theo 19 tiêu chí trung ương.

- Duy trì 14 tiêu chí năm 2019. Phấn đấu đạt mới 05 tiêu chí, nâng tổng số tiêu chí đạt 19/19 tiêu chí.

II. Nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu trong năm 2020

1. Về Kinh tế: Đảm bảo diện tích gieo trồng 4.680,34 ha. Trong đó: Cây hàng năm: 2.899 ha, cây công nghiệp lâu năm: 1.710,64 ha, đất lâm nghiệp và nuôi trồng thủy sản: 70,7 ha.

 - Giải quyết dứt điểm các đơn thư thuộc lĩnh vực đất đai đúng luật, không để tồn đọng kéo dài;

- Có kế hoạch khai thác các nguồn thu, thực hiện đúng các chính sách thuế. Quản lý chặt chẽ các đối tượng chịu thuế, tăng cường các biện pháp chống thất thu thuế. Phấn đấu thu đạt 100% chỉ tiêu trên giao. Thực hiện nghiêm túc các qui định về chi tiêu ngân sách, triệt để tiết kiệm chi, ưu tiên chi cho hoạt động của bộ máy và chi cho đầu tư phát triển.

- Chăn nuôi đàn gia súc, gia cầm để cuối năm đạt chỉ tiêu tổng đàn là 20.000 con. Quan tâm công tác thú y, phòng ngừa dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm.

2. Văn hóa - xã hội

- Tăng cường hoạt động chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia đạt trên 95%. Duy trì 10 tiêu chí quốc gia về y tế cơ sở đến giai đoạn 2020. Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh và dịch lớn, đẩy mạnh công tác vệ sinh an toàn thực phẩm không để ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn; thực hiện tốt công tác dân số và Kế hoạch hóa gia đình;

- Duy trì chuẩn phổ cập giáo dục ở các cấp học.

- Tăng cường các biện pháp hỗ trợ, ổn định đời sống và sản xuất của nhân dân, mở rộng việc thực hiện các chính sách về an sinh xã hội. Thực hiện các chính sách hỗ trợ cho vùng đồng bào dân tộc, hộ thuộc diện chính sách, hộ nghèo; làm tốt công tác thương binh liệt sĩ và người có công.

- Nắm bắt tình hình sử dụng lao động, việc làm, tạo việc làm cho người lao động; Huy động nguồn lực ngoài ngân sách để tăng cường hỗ trợ các đối tượng bảo trợ xã hội, nhất là trong các dịp lễ, tết. Làm tốt công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

- Tiếp tục thực hiện chương trình xây dựng nếp sống văn minh gia đình văn hóa, phấn đấu cuối năm có trên 75% hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa, giữ vững danh hiệu 9/9 ấp văn hóa; Duy trì chế độ thông tin tuyền thanh đảm bảo phát đúng thời lượng theo quy định; Duy trì đều đặn các hoạt động VHVN - TDTT trong các ngày lễ lớn, tăng cường hoạt động của đội kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội;

3. Về cải cách hành chính; phòng chống tham nhũng, lãng phí; khiếu nại, tố cáo

- Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, nhất là trong lĩnh vực Tư pháp, Tài nguyên - Môi trường. Đơn giản hoá các thủ tục hành chính, tiến hành rà soát sửa đổi, kiến nghị bãi bỏ các qui trình thủ tục gây khó khăn, phiền hà cho tổ chức, công dân. Đồng thời xây dựng Quy chế phối hợp với các ngành, đơn vị, thường xuyên có quan hệ phối hợp trong việc giải quyết các thủ tục hành chính. Thực hiện việc niêm yết công khai qui trình thủ tục, thời gian giải quyết, phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính tại trụ sở cơ quan, xây dựng ý thức, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức.

- Quan tâm chỉ đạo, kiểm tra việc thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng lãng phí, đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện tốt việc công khai, minh bạch trong kê khai tài sản, trong sử dụng kinh phí hoạt động; nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong việc sử dụng ngân sách nhà nước và các khoản đóng góp của nhân dân. Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật một cách thường xuyên. Tiếp tục giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu nại, tố cáo, không để tồn động, kéo dài.

4. Về Quốc phòng- An ninh

- Tiếp tục củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, thực hiện tốt công tác quốc phòng địa phương. Thường xuyên tổ chức phối hợp với các lực lượng vũ trang làm tốt công tác bảo vệ ANCT, TTATXH trên địa bàn xã. Đảm bảo cho công tác phân giới cắm mốc, quản lý, bảo vệ an toàn đường biên, cột mốc, cọc dấu biên giới trên phạm vi quản lý; kiên quyết chống xâm canh lấn chiếm biên giới; không để xảy ra cướp có vũ khí trên khu vực biên giới;

- Tăng cường hoạt động của Hội đồng NVQS xã, Chuẩn bị tốt cho công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020;

- Quan tâm công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng cho các đối tượng, xây dựng thực lực chính trị ở cơ sở, nâng cao tinh thần cảnh giác sẵn sàng chiến đấu giữ vững chính trị, trật tự và an toàn xã hội, đặc biệt là các khu vực trọng điểm, vùng biên giới;

- Đẩy mạnh nâng cao chất lượng công tác dân vận và tăng cường công tác phối hợp với chính quyền và các lực lượng vũ trang địa phương của các xã giáp biên giới thuộc quận Mi Mốt (Campuchia), củng cố mối quan hệ hữu nghị hợp tác, phối hợp tuyên truyền công tác phân giới cắm mốc.

- Tấn công trấn áp các loại tội phạm trên biên giới cũng như trong nội địa.

- Ngăn chặn xử lý nghiêm, đúng pháp luật các vụ vi phạm pháp luật, phát huy vai trò của tổ tự quản trong công tác bảo vệ ANTT-ATXH. Củng cố và xây dựng các tổ tự quản, đội TTND đi vào hoạt động về nếp, có hiệu quả đẩy mạnh phong trào xây dựng khu dân cư, ấp văn hóa, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

- Trong năm 2020 cần tập trung tăng cường công tác vận động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong việc chấp hành các quy định về an toàn giao thông và tác hại của các chất gây nghiện. Phối hợp với ban an toàn giao thông huyện tổ chức các lớp tuyên truyền cho nhân dân tại khu dân cư và các em học sinh trong các trường học.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm đến các khu dân cư trên địa bàn xã.

- Đồng thời tổ chức các lực lượng tuần tra kiểm soát giao thông, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm pháp luật.

 

Lượt người xem:  Views:   298
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin tức sự kiện