Tin tức sự kiện
Thứ 5, Ngày 08/10/2020, 11:00
Tổ chức bộ máy
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
08/10/2020

ĐẢNG UỶ XÃ TÂN ĐÔNG

 

Bí thư đảng uỷ : Nguyễn Xuân Chiến

Sinh năm: 1971

Điện thoại: 0984268669

Email: chiennx@tayninh.gov.vn

 

Phó bí thư thường trực: Tô Thanh Nam

Sinh năm: 1967

Điện thoại: 0942.787.075

Email: tothanhnam2707@gmail.com

 

VĂN PHÒNG ĐẢNG UỶ XÃ

 

Bà: Huỳnh Ngọc Vẹn

Sinh năm: 1989

Điện thoại cơ quan: 02763.751.599

Email: huynhngoc2203@gmail.com

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ

 

Chủ tịch HĐND xã: Nguyễn Xuân Chiến Sinh năm: 1971

Điện thoại: 0909.730.990

Email: @gmail.com

 

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ TÂN ĐÔNG

 

Chủ tịch UBND xã: Phạm Thị Phương

Sinh năm: 1983

Điện thoại: 0943.566.276

Email: phuongpt@tayninh.gov.vn

1. Chủ tịch UBND xã: Phạm Thị Phương

1.1 Chỉ đạo, quản lý, điều hành chung và toàn diện mọi hoạt động của UBND xã, các Thành viên UBND xã và các bộ phận chuyên môn thuộc UBND xã, các ấp.

1.2 Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực:

- Công tác quốc phòng an ninh; công tác nội chính, biên giới, công tác nội vụ; những vấn đề lớn, đột xuất nhạy cảm, bức xúc thuộc các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, đối ngoại; những công việc, giải pháp quan trọng, có tầm chiến lược về chỉ đạo điều hành trong từng giai đoạn.

- Công tác cải cách hành chính, công tác quản lý bộ máy, công tác cán bộ, công chức; công tác thi đua khen thưởng; công tác thanh tra, kiểm tra; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác tiếp dân; công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn xã; chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

- Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân xã.

- Giữ mối quan hệ của UBND xã với Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, các ban ngành có liên quan; Đảng ủy, HĐND, UB.MTTQVN và các lực lượng vũ trang trú đóng trên địa bàn xã; chịu trách nhiệm về mọi mặt hoạt động của UBND xã với Bí thư Đảng ủy, HĐND xã.

Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các đơn vị: Ban chỉ huy quân sự, Công an xã, tư pháp, Bộ phận "Tiếp nhận và trả kết quả".

Phụ trách ấp Đông Hiệp.

 Phó Chủ tịch UBND xã: Trần Tấn Sung

Sinh năm: 1983

Điện thoại: 0976718849.

Email: sungtt@tayninh.gov.vn

- Các chương trình mục tiêu quốc gia thuộc lĩnh vực an sinh xã hội.

- Công tác giáo dục và đào tạo; văn hóa; gia đình; thể dục thể thao; du lịch; công nghệ thông tin, truyền thông; phát thanh; công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.

- Công tác tôn giáo, dân tộc, công tác thanh niên.

- Lao động việc làm; dạy nghề; thực hiện các chính sách về an sinh xã hội; an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; phòng chống tệ nạn xã hội; bình đẳng giới;

- Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; dân số; vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Ngoài ra còn thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch UBND xã.

- Giữ mối quan hệ phối hợp với các ban ngành đoàn thể cấp huyện, xã liên quan đến lĩnh vực phụ trách, các tổ chức kinh tế xã hội, các ngành trú đóng trên địa bàn huyện, xã liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

- Phụ trách: ấp Đông Lợi - Đông Thành.

* Theo dõi, chỉ đạo các cơ quan:

Các trường học trên địa bàn xã, TBXH, VHTT, Phòng khám đa khoa khu vực xã.

Phó Chủ tịch UBND xã: Liêu Hồng Phong

Sinh năm: 1983

Điện thoại: 0919720582

Email: phonglh@tayninh.gov.vn

 3. Phó Chủ tịch UBND xã: Liêu Hồng Phong

- Chương trình 135 và một số công trình, dự án khác thuộc lĩnh vực Kinh tế- Xây dựng cơ bản; Công tác tổng hợp; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của HĐND, UBND và các cơ quan nhà nước ở địa phương; đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của HĐND và UBND xã, được phân công làm nhiệm vụ chủ trì điều hành hoạt động chung của UBND xã khi Chủ tịch vắng mặt tại trụ sở hoặc được Chủ tịch ủy quyền.

- Công tác tài chính - tài sản, cân đối ngân sách; quản lý thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại, chống mua bán hàng gian, hàng giả; dịch vụ thương mại; thuế.

- Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản, Tài nguyên- Môi trường; Chương trình nước sạch vệ sinh môi trường; xây dựng nông thôn mới.

- Phụ trách lĩnh vực đầu tư xây dựng; công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp; giao thông, xây dựng.

- Giữ mối quan hệ phối hợp với các ban ngành đoàn thể cấp huyện, liên quan đến lĩnh vực phụ trách các chi nhánh ngân hàng, các tổ chức kinh tế trú đóng trên địa bàn huyện, xã liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực được phân công.

- Ngoài ra còn thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch UBND xã.

- Phụ trách: ấp Đông Hà, Suối Dầm.

* Theo dõi, chỉ đạo các cơ quan:

Văn phòng, Tài chính, Địa chính, Nông nghiệp, thuế.


THÔNG TIN CÔNG CHỨC XÃ

1. Công chức Văn phòng thống kê

1.1. Bà Đàm Thị Mỹ Hoa

Sinh năm: 1983

Điện thoại: 0915.087.157

Email: hoadtm@tayninh.gov.vn

1.2. Bà Trần Thị Phương Dung

Sinh năm: 1986

Điện thoại: 0919.525.458

 Email: dungttp@tayninh.gov.vn

1.3. Ông Bùi Quốc Hùng

Sinh năm: 1972

Điện thoại: 0988.864.741

Email: hungbq@tayninh.gov.vn

2. Công chức  Tư pháp- hộ tịch

2.1. Ông Trần Huyền Duy

Sinh năm: 1984

Điện thoại: 01697.511.901

Email: duyth@tayninh.gov.vn

 

2.2. Bà Lê Thị Mộng Thu

Sinh năm: 1981

Điện thoại: 0966.333.238

Email: thultm@tayninh.gov.vn

3. Công chức Tài chính - Kế toán

3. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền

Sinh năm: 1987

Điện thoại: 0982.655.907

Email: hienntt@tayninh.gov.vn

4. Công chức Địa chính – Xây dựng

4.1.  Trần Đình Chiến

Sinh năm: 19

Điện thoại:

Email: @tayninh.gov.vn

4.2. Bà Nguyễn Kim Cương

Sinh năm: 1981

Điện thoại: 0934.039.005

Email: cuongnk@tayninh.gov.vn

5. Công chức Văn hoá – Xã hội

5.1. Lê Thị Tím

Sinh năm: 1990

Điện thoại: 0975.625.651

Email: timlt@tayninh.gov.vn

5.2. Bà Trần kim Thoa

Sinh năm: 1990

Điện thoại: 0985.547.832 Email: thoatk@tayninh.gov.vn

6. Công an xã

6.1. Trưởng công an xã: ông Lê Thanh Phong

Sinh năm: 1975

Điện thoại: 0975.032.151

6.2. Phó trưởng công an xã:

ông Nguyễn Trường Giang

Sinh năm: 1990

Điện thoại: 0986.866.052

Email: truonggiang07110290@gmail.com

7. Xã Đội

7.1. Chỉ huy trưởng BCHQS xã:

ông Nguyễn Thành Luân

Sinh năm: 1986

Điện thoại: 0931.247.475

7.2. Phó Chỉ huy trưởng BCHQS xã:

Ông: Nguyễn Văn Hậu

Sinh năm: 1998

Điện thoại: 0335611711

7.2. Phó Chỉ huy trưởng BCHQS xã:

ông Hồ Văn Trọng

Sinh năm: 1994

Điện thoại: 01687.999.280

Email: trong01687999280@gmail.com

THÔNG TIN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC ĐOÀN THỂ

1. Uỷ ban mặt trận tổ quốc Việt Nam xã

Chủ tịch:  Võ Văn Sang

Sinh năm: 1973

Điện thoại: 0985363799

Email: MTTQxatandong@gmail.com

Phó Chủ tịch: Bà Phan Vân Anh

Sinh năm: 1990

Điện thoại: 01683.346.757

Email: phanvananhtn90@gmail.com

2. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã

Bí thư: Ông Trần Minh Thành

Sinh năm: 1986

Điện thoại: 01286.206.256

Email: doanxatandong2014@gmail.com

Phó Bí thư: Bà Đinh Thị Ái Ly

Sinh năm: 1990

Điện thoại: 0965.910.925

Email: aily101290@gmail.com

3. Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam xã

Chủ tịch: Bà Lê Thị Tươi

Sinh năm: 1986

Điện thoại: 0977.646.455

 Email: hpnxatandong@gmail.com

Phó Chủ tịch: Bà Nguyễn Thị Thảo

Sinh năm: 1990

Điện thoại: 01698.666.822

Email: hpnxatandong@gmail.com

4. Hội Cựu Chiến Binh xã

Chủ tịch: Ông Lê Văn Hy

Sinh năm: 1960

Điện thoại: 01693.101.817

 Email: lehycuuchienbinh@gmail.com

Phó Chủ tịch: Ông Đặng Văn Nù

Sinh năm:  1961

Điện thoại: 0939.135.879

Email: 

 

5. Hội Nông dân xã

Chủ tịch: Ông Nguyễn Duy Thanh

Sinh năm:  1972

Điện thoại: 0986.488.717

Phó Chủ tịch: Ông Đào Xuân Kim

Sinh năm: 1963

Điện thoại: 0947.451.177

Email: hndxatandong2013@gmail.com

 

 

 

 

Lượt người xem:  Views:   304
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin tức sự kiện