Tin tức sự kiện
Thứ 6, Ngày 05/10/2018, 11:00
Hiệu quả từ công tác giám sát của Thường trực HĐND huyện Tân Châu góp phần đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân trên địa bàn huyện
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
05/10/2018

Qua nắm bắt thông tin và ý kiến của bà con cử tri phản ảnh từ các cuộc tiếp xúc cử tri trước năm 2017, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện còn một số tồn tại, hạn chế như: nhận thức về pháp luật của một bộ phận người dân còn nhiều hạn chế; việc rà soát, quy hoạch và lập sổ mục kê, quy trình thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở các xã, thị trấn còn nhiều bất cập; tình trạng trễ hẹn giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn cao. Việc xác lập nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất của UBND cấp xã, thị trấn chưa phù hợp với hồ sơ địa chính qua các thời kỳ, gây khó khăn trong công tác thẩm định hồ sơ. Công tác cắm mốc còn nhiều hạn chế đã gây khó khăn trong công tác quản lý đất đai; việc giao đất cho các tổ chức, cá nhân quản lý còn nhiều lỏng lẻo dẫn đến khiếu nại, khiếu kiện. Đặc biệt, có 02 trường hợp cán bộ địa chính xã bị kỷ luật buộc thôi việc và 01 cán bộ bị khởi tố.

Từ thực trạng những hạn chế nêu trên và qua khảo sát nắm bắt tình hình về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện, từ năm 2017 đến nay Thường trực HĐND huyện Tân Châu đã tổ chức được 03 cuộc giám sát về công tác quản lý, sử dụng đất công và tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân trên địa bàn huyện. Qua các cuộc giám sát, Thường trực HĐND huyện đã có nhiều kiến nghị đối với UBND huyện và các xã, thị trấn nhằm đẩy mạnh công tác lý nhà nước về đất đai cũng như công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho nhân dân; từng bước đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý nhà nước về đất đai, tạo điều kiện để các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định.

Thông qua các kiến nghị của Thường trực HĐND huyện, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phối hợp với các ngành chức năng, UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác tuyên truyền pháp luật về đất đai, các quy định pháp luật về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tổ chức tốt các hội nghị tập huấn thực hiện Nghị định, quy định của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tổ chức công bố quy hoạch sử dụng đất, bảng giá đất và các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai để nhân dân biết, thực hiện tốt các quy định của pháp luật. Đồng thời, đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính; tiến hành kiểm tra, xử lý, khắc phục kịp thời các hạn chế trong việc quản lý đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện.

Căn cứ những kiến nghị của Thường trực HĐND huyện, UBND huyện đã chủ động ban hành các văn bản mới hoặc văn bản nhằm thay thế các quy định không còn phù hợp như: công bố Bộ thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông tại các xã, thị trấn; quy định cụ thể trình tự, thủ tục, hồ sơ giải quyết các dịch vụ hành chính liên quan đất đai; quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất; bảng giá các loại đất kỳ 2015-2019; quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; quy định về trình tự, thủ tục xác định giá đất cụ thể; quy định hạn mức công nhận đất nông nghiệp tự khai hoang và hạn mức đất trống, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân đưa vào sử dụng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; hỗ trợ thực hiện các cơ chế, chính sách tạo quỹ đất sạch, quản lý khai thác quỹ đất công theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất; danh mục các công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng… Qua đó, công tác quản lý đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân đạt được những kết quả tích cực đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện, cụ thể như:

Năm 2016, đã cấp theo hệ thống bản đồ địa chính chính quy được 6.709 giấy CNQSDĐ/5.011,28 ha; luỹ kế cấp được 72.463 giấy/41.350 ha, đạt 90,88% diện tích. Phê duyệt 18 phương án giao đất cho các hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất đối với các diện tích thu hồi từ các nông lâm trường giao về địa phương với 986,36 ha/2.590 hộ. Triển khai kế hoạch thực hiện Phương án sử dụng đất sau cổ phần hóa Công ty Mía đường Tây Ninh theo Quyết định của UBND tỉnh.

Năm 2017, luỹ kế cấp được 74.656 giấy/42.837,54 ha, đạt 94,07% diện tích; phê duyệt 49 phương án giao đất cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất đối với diện tích thu hồi từ các nông lâm trường giao về địa phương với 2.212,58 ha/4.805 hộ, trong đó đã cấp được 1.245,68 ha/1.681 hộ, đạt tỷ lệ 56,3% diện tích. Tổ chức nhận bàn giao đất Công ty CP mía đường Tây Ninh và Công ty TNHH MTV Cao su 01/5 giao lại địa phương quản lý; phối hợp với Chi cục THADS tỉnh tiến hành cưỡng chế thực hiện Bản án 81/2009/HSST.

Trong 9 tháng năm 2018, toàn huyện đã cấp mới được 1.824 GCN quyền sử dụng đất/1.113,05 ha; cấp đổi, cấp lại, chuyển quyền sử dụng đất 1.776 GCN/1.466,75 ha; xác nhận đăng ký thế chấp, gia hạn 5.762 GCN/3.010,01 ha; chuyển mục đích SDĐ 18,83 ha. Lũy kế đến nay đã cấp được 75.947 giấy/43.588,22 ha, đạt 95,82% diện tích. Lập, phê duyệt 06 quyết định giao đất cho hộ gia đình, cá nhân với diện tích 229,92 ha/220 hộ, lũy kế đã phê duyệt 55 phương án với diện tích 2.720,45ha/5.218 hộ; lập kế hoạch sử dụng đất năm 2019 đúng theo quy định; tổ chức cho 114 hộ dân được hưởng tiêu chí lẻ bốc thăm nhận vị trí đất tại khu dân cư ấp Tân Lâm, xã Tân Hà. Thực hiện giải tỏa mặt bằng và triển khai xây dựng ki-ốt Đông - Tây, Trung tâm Thương mại Tân Châu theo đúng phương án đã được phê duyệt. Tổ chức quản lý chặt chẽ các diện tích đất sau khi thi hành Bản án số 81/2009/HSST (đã triển khai đo đạc, phân lô, cắm mốc bố trí khu dân cư ấp Tân Lâm, xã Tân Hà), Công ty CP Mía đường Tây Ninh (hiện đang trong giai đoạn hoàn chỉnh Phương án sử dụng đất chi tiết) và Công ty CP Cao su 01-5 Tây Ninh giao lại (hiện đang tiến hành thu hồi công nợ, đề nghị tỉnh sớm bàn giao thực địa).

Nhìn chung, công tác giám sát của HĐND huyện trong thời gian qua đã góp phần đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện, đáp ứng được lòng mong đợi của bà con cử tri, làm giảm tình trạng khiếu nại, phản ánh của nhân dân và cử tri về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, để tiếp tục đẩy mạnh công quản lý đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện, Thường trực HĐND huyện tiếp tục có những kiến nghị đối với UBND huyện để thực hiện tốt hơn nữa trong công tác chỉ đạo, quản lý và sử dụng đất đai, cụ thể như sau:

- Tăng cường tuyên truyền để người dân thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ kê khai, đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; chấn chỉnh công tác quản lý đất đai ở cơ sở, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định pháp luật, nhất là việc thu thập hồ sơ, tài liệu về nguồn gốc sử dụng đất, giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai phát sinh do lịch sử quản lý đất đai để lại.

- Xem xét nghiên cứu kỹ khi phê duyệt quy hoạch sử dụng đất, cần bố trí kèm kinh phí để thực hiện cắm mốc, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác quản lý đất đai.

- Tiến hành kiểm tra, rà soát, phân loại hồ sơ kê khai đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đảm bảo đầy đủ theo quy định để hoàn thành công tác xét duyệt cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

 

   THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN

Lượt người xem:  Views:   159
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin tức sự kiện