Tin tức sự kiện
Thứ 3, Ngày 10/11/2020, 11:00
Tin tức hoạt động năm 2020
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
10/11/2020

THÁNG 01/2020.

- Họp UBND xã vào ngày 28 của tháng để cho ý kiến giải quyết các vấn đề có liên quan, đồng thời đánh giá kết quả hoạt động trong tháng và đề ra phương hướng nhiệm vụ tháng sau.

- Dự họp Thường vụ Đảng uỷ ngày 04, 18 của tháng và Ban chấp hành Đảng uỷ ngày 08 của tháng.

- Tiếp dân định kỳ thứ ba và thứ sáu hàng tuần.

- Tổ chức sơ kết tháng 01/2020 của UBND xã với các ngành, các ấp, dự họp Ban chấp hành Đảng uỷ.

- Tổ chức sơ kết tháng 01/2020 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả vào ngày 30 của tháng.

- Tổ chức hội nghị cán bộ công chức năm 2020.

THÁNG 02/2020.

- Họp UBND xã vào ngày 28 của tháng để cho ý kiến giải quyết các vấn đề có liên quan, đồng thời đánh giá kết quả hoạt động trong tháng và đề ra phương hướng nhiệm vụ tháng sau.

- Họp khối nội chính để giải quyết: tình hình ANTT, ATXH và giải quyết đơn thư khiếu nại của công dân.

- Dự họp Thường vụ Đảng uỷ ngày 04, 18 của tháng và Ban chấp hành Đảng uỷ ngày 08 của tháng.

- Tổ chức Tết nguyên đán và kỷ niệm ngày thành lập Đảng 03/02.

- Tổ chức sơ kết tháng 02/2020 của UBND xã với các ngành, các ấp.

- Tiếp dân định kỳ thứ ba và thứ sáu hàng tuần.

- Kỷ niệm ngày thầy thuốc Việt Nam 27/2/2020.

- Tổ chức sơ kết tháng 02/2020 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả vào ngày 29 của tháng.

- Tổ chức công tác giao quân năm 2020.

THÁNG 3/2020.

- Họp UBND xã vào ngày 28 của tháng để cho ý kiến giải quyết các vấn đề có liên quan, đồng thời đánh giá kết quả hoạt động trong tháng và đề ra phương hướng nhiệm vụ tháng sau.

- Họp giao ban định kỳ quí 1 vào ngày 10 của tháng tổng hợp công tác nhiệm vụ của quí 1 và đề ra phương hướng nhiệm vụ quí 2 năm 2020.

- Dự họp Thường vụ Đảng uỷ ngày 04, 18 của tháng và Ban chấp hành Đảng uỷ ngày 08 của tháng.

- Tổ chức sơ kết quý I/2020 của UBND xã với các ngành, các ấp.

- Tiếp dân định kỳ thứ ba và thứ sáu hàng tuần.

- Tổ chức sơ kết quý I/2020 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả vào ngày 29 của tháng.

- Họp Ban chỉ đạo, ban quản lý thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới.

THÁNG 4/2020.

- Triển khai kế hoạch và phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020.

- Họp UBND xã vào ngày 28 của tháng để cho ý kiến giải quyết các vấn đề có liên quan, đồng thời đánh giá kết quả hoạt động trong tháng và đề ra phương hướng nhiệm vụ tháng sau.

- Dự họp Thường vụ Đảng uỷ ngày 04, 18 của tháng và Ban chấp hành Đảng uỷ ngày 08 của tháng.

- Tổ chức sơ kết tháng 4/2020 của UBND xã với các ngành, các ấp.

- Tiếp dân định kỳ thứ ba và thứ sáu hàng tuần.

- Tổ chức sơ kết tháng 04/2020 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả vào ngày 30 của tháng.

THÁNG 5/2020.

- Họp UBND xã vào ngày 28 của tháng để cho ý kiến giải quyết các vấn đề có liên quan, đồng thời đánh giá kết quả hoạt động trong tháng và đề ra phương hướng nhiệm vụ tháng sau.

- Dự họp Thường vụ Đảng uỷ ngày 04, 18 của tháng và Ban chấp hành Đảng uỷ ngày 08 của tháng.

- Tổ chức sơ kết tháng 5/2020 của UBND xã với các ngành, các ấp.

- Tiếp dân định kỳ thứ ba và thứ sáu hàng tuần.

- Tổ chức sơ kết tháng 05/2020 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả vào ngày 30 của tháng.

THÁNG 6/2020.

- Họp UBND xã vào ngày 28 của tháng để cho ý kiến giải quyết các vấn đề có liên quan, đồng thời đánh giá kết quả hoạt động trong tháng và đề ra phương hướng nhiệm vụ tháng sau.

- Họp giao ban định kỳ vào ngày 04 của tháng tổng hợp công tác nhiệm vụ của tháng và đề ra phương hướng nhiệm vụ tháng sau.

- Dự họp liên trực HĐND – UBND - UBMTTQVN xã.

- Họp giao ban định kỳ quí 2 vào ngày 10 của tháng tổng hợp công tác nhiệm vụ của quí 2 và đề ra phương hướng nhiệm vụ quí 3 năm 2020.

- Tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm 2020 của UBND xã với các ngành, các ấp.

- Sơ kết công tác xây dựng cán bộ, công chức.

- Dự họp Thường vụ Đảng uỷ ngày 04, 18 của tháng và Ban chấp hành Đảng uỷ ngày 08 của tháng.

- Chuẩn bị nội dung và dự kỳ họp lần thứ chín HĐND xã, nhiệm kỳ 2016-2021.

- Tiếp dân định kỳ thứ ba và thứ sáu hàng tuần.

- Tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm 2020 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả vào ngày 29 của tháng.

- Họp Ban chỉ đạo, ban quản lý thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới

THÁNG 7/2020.

- Họp UBND xã vào ngày 28 của tháng để cho ý kiến giải quyết các vấn đề có liên quan, đồng thời đánh giá kết quả hoạt động trong tháng và đề ra phương hướng nhiệm vụ tháng sau.

- Dự họp Thường vụ Đảng uỷ ngày 04, 18 của tháng và Ban chấp hành Đảng uỷ ngày 08 của tháng.

- Tổ chức sơ kết  tháng 7/2020 của UBND xã với các ngành, các ấp.

- Tiếp dân định kỳ thứ ba và thứ sáu hàng tuần.

- Tổ chức sơ kết tháng 07/2020 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả vào ngày 29 của tháng.

THÁNG 8/2020.

- Họp UBND xã vào ngày 28 của tháng để cho ý kiến giải quyết các vấn đề có liên quan, đồng thời đánh giá kết quả hoạt động trong tháng và đề ra phương hướng nhiệm vụ tháng sau.

- Dự họp Thường vụ Đảng uỷ ngày 04, 18 của tháng và Ban chấp hành Đảng uỷ ngày 08 của tháng.

- Tổ chức sơ kết  tháng 8/2020 của UBND xã với các ngành, các ấp.

- Tiếp dân định kỳ thứ ba và thứ sáu hàng tuần.

- Họp giao ban định kỳ quí 3 vào ngày 10 của tháng tổng hợp công tác nhiệm vụ của quí 3 và đề ra phương hướng nhiệm vụ quí 4 năm 2020.

- Tổ chức sơ kết tháng 08/2020 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả vào ngày 30 của tháng.

THÁNG 9/2020.

- Họp UBND xã vào ngày 28 của tháng để cho ý kiến giải quyết các vấn đề có liên quan, đồng thời đánh giá kết quả hoạt động trong tháng và đề ra phương hướng nhiệm vụ tháng sau.

- Dự họp Thường vụ Đảng uỷ ngày 04, 18 của tháng và Ban chấp hành Đảng uỷ ngày 08 của tháng.

- Tổ chức sơ kết tháng 9/2020 của UBND xã với các ngành, các ấp.

- Tiếp dân định kỳ thứ ba và thứ sáu hàng tuần.

- Tổ chức sơ kết 09 tháng đầu năm 2020 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả vào ngày 29 của tháng.

- Họp Ban chỉ đạo, ban quản lý thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới.

THÁNG 10/2020.

- Họp UBND xã vào ngày 28 của tháng để cho ý kiến giải quyết các vấn đề có liên quan, đồng thời đánh giá kết quả hoạt động trong tháng và đề ra phương hướng nhiệm vụ tháng sau.

- Dự họp Thường vụ Đảng uỷ ngày 04, 18 của tháng và Ban chấp hành Đảng uỷ ngày 08 của tháng.

- Tổ chức sơ kết  tháng 10/2020 của UBND xã với các ngành, các ấp.

- Tiếp dân định kỳ thứ ba và thứ sáu hàng tuần.

- Tổ chức sơ kết tháng 10/2020 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả vào ngày 30 của tháng.

THÁNG 11/2020.

- Họp UBND xã vào ngày 28 của tháng để cho ý kiến giải quyết các vấn đề có liên quan, đồng thời đánh giá kết quả hoạt động trong tháng và đề ra phương hướng nhiệm vụ tháng sau.

- Dự họp Thường vụ Đảng uỷ ngày 04, 18 của tháng và Ban chấp hành Đảng uỷ ngày 08 của tháng.

- Tổ chức sơ kết tháng 11/2020 của UBND xã với các ngành, các ấp.

- Báo cáo ước thực hiện Kế hoạch Kinh tế - Xã hội, An ninh Quốc phòng năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

- Báo cáo, ước thực hiện XDCB năm 2020 và kế hoạch XDCB năm 2020.

- Tiếp dân định kỳ thứ ba và thứ sáu hàng tuần.

- Tổ chức sơ kết tháng 11/2020 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả vào ngày 29 của tháng.

- Chuẩn bị cho công tác chấm điểm cuối năm 2020 của UBND xã và các ngành.

- Họp Ban chỉ đạo, ban quản lý thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới năm 2020.

THÁNG 12/2020.

- Họp UBND xã vào ngày 28 của tháng để cho ý kiến giải quyết các vấn đề có liên quan, đồng thời đánh giá kết quả hoạt động trong tháng và đề ra phương hướng nhiệm vụ tháng sau.

- Dự họp Thường vụ Đảng uỷ ngày 04, 18 của tháng và Ban chấp hành Đảng uỷ ngày 08 của tháng.

- Họp xét thi đua khen thưởng năm 2020, tổng kết phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn xã.

- Họp liên trực HĐND – UBND - UBMTTQVN. 

- Tiếp dân định kỳ thứ ba và thứ sáu hàng tuần.

- Kỷ niệm ngày Thành lập QĐND Việt Nam 22/12.

- Tổ chức Tổng kết năm 2020 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả vào ngày 25 của tháng.

- Họp xét đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức năm 2020.

- Tổ chức họp tổng kết năm 2020 của UBND xã với các ngành, các ấp.

- Chuẩn bị các nội dung và tham dự kỳ họp thứ mười HĐND xã, nhiệm kỳ 2016-2021.                    

Lượt người xem:  Views:   54
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin tức sự kiện