Thông báo Tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển công chức cấp xã năm 2024

Thứ hai - 01/07/2024 09:07 1.987 0
Thông báo Tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển công chức cấp xã năm 2024

Căn cứ Kế hoạch số  167/KH-UBND ngày  28 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện Tân Châu về việc thi tuyển công chức cấp xã năm 2024. Ủy ban nhân dân huyện Tân Châu thông báo tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển công chức cấp xã năm 2024, như sau:

1. Chỉ tiêu thi tuyển

Thi tuyển 26 công chức gồm 05 chức danh tại 10 xã và 01 thị trấn (Đính kèm Biểu thống kê chỉ tiêu tuyển dụng công chức cấp xã năm 2024 cụ thể tại từng địa phương).

2. Chức danh thi tuyển

2.1. Đối với chức danh công chức Văn phòng - Thống kê: 08 chỉ tiêu

- Học vấn: Tốt nghiệp Trung học phổ thông.

- Trình độ đào tạo cần tuyển dụng: Tốt nghiệp từ Đại học trở lên.

- Tốt nghiệp các chuyên ngành hoặc nhóm ngành có liên quan: Hành chính, văn phòng, văn thư - lưu trữ, luật, kinh tế, quản trị học, quản trị kinh doanh, khoa học xã hội và nhân văn, quản trị nhân sự, báo chí - tuyên truyền, thống kê, công nghệ thông tin.

2.2. Đối với chức danh công chức Văn hóa - Xã hội: 02 chỉ tiêu

- Học vấn: Tốt nghiệp Trung học phổ thông.

- Trình độ đào tạo cần tuyển dụng: Tốt nghiệp từ Đại học trở lên.

- Tốt nghiệp các chuyên ngành hoặc nhóm ngành có liên quan: Quản lý văn hóa thông tin, quản lý nghệ thuật, quản lý du lịch, quản lý thể dục thể thao, sư phạm, truyền thông - báo chí - tuyên truyền, khoa học xã hội và nhân văn, quản trị học, lịch sử, lao động - xã hội - tiền lương, khoa học xã hội và nhân văn, ngữ văn, hành chính, luật, quản trị học.

2.3. Đối với chức danh công chức Tài chính - Kế toán: 06 chỉ tiêu

- Học vấn: Tốt nghiệp Trung học phổ thông.

- Trình độ đào tạo cần tuyển dụng: Tốt nghiệp từ Đại học trở lên.

- Tốt nghiệp các chuyên ngành hoặc nhóm ngành có liên quan: Tài chính, kế toán, kiểm toán, ngân hàng, kinh tế.

2.4. Đối với chức danh công chức Tư pháp - Hộ tịch: 01 chỉ tiêu

- Học vấn: Tốt nghiệp Trung học phổ thông.

- Trình độ đào tạo cần tuyển dụng: Tốt nghiệp từ Đại học trở lên.

- Tốt nghiệp các chuyên ngành hoặc nhóm ngành có liên quan: Luật.

2.5. Đối với chức danh công chức Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường (đối với xã):  09 chỉ tiêu

- Học vấn: Tốt nghiệp Trung học phổ thông.

- Trình độ đào tạo cần tuyển dụng: Tốt nghiệp từ Đại học trở lên.

- Tốt nghiệp các chuyên ngành hoặc nhóm ngành có liên quan: Địa chính, tài nguyên - môi trường, xây dựng, kinh tế xây dựng, kỹ thuật xây dựng, quy hoạch - kiến trúc, đô thị, hạ tầng kỹ thuật, nông nghiệp, kinh tế nông - lâm, quản lý đất đai, kỹ thuật trắc địa bản đồ.

3. Điều kiện đăng ký thi tuyển

3.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký xét tuyển công chức:

- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

- Đủ 18 tuổi trở lên;

- Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

- Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

3.2. Những người sau đây không được đăng ký xét tuyển công chức:

- Không cư trú tại Việt Nam;

- Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc.

4. Ưu tiên trong thi tuyển công chức

Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển công chức cấp xã, như sau:

- Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

- Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

- Đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã từ đủ 24 tháng trở lên đã được đánh giá xếp loại hoàn thành nhiệm vụ trở lên được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

Trường hợp người dự thi tuyển công chức cấp xã thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại các khoản nói trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

5. Hình thức, nội dung, thời gian thi tuyển

Thi tuyển công chức cấp xã được thực hiện theo 2 vòng như sau:

Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung

a) Hình thức thi: Trắc nghiệm trên giấy

b) Nội dung phần thi trắc nghiệm gồm 3 phần:

Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ và các kiến thức khác để đánh giá năng lực. Thời gian thi 60 phút.

Phần II: Ngoại ngữ 30 câu hỏi tiếng Anh theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút.

Phần III. Tin học 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút.

c) Miễn phần thi ngoại ngữ đối với các trường hợp sau đây:

Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển.

Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định.

Có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số hoặc là người dân tộc thiểu số, trong trường hợp dự tuyển vào công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số.

d) Miễn phần thi tin học đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên chuyên ngành liên quan đến tin học, công nghệ thông tin.

đ) Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi quy định tại điểm b khoản này, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

a) Hình thức thi: Viết

b) Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của chức danh công chức cần tuyển.

Nội dung thi môn nghiệp vụ chuyên ngành căn cứ vào nhiệm vụ, tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của chức danh công chức cấp xã và phù hợp với yêu cầu của vị trí chức danh công chức cần tuyển.

c) Thời gian thi: Thi viết 180 phút (không kể thời gian chép đề).

d) Thang điểm (thi viết): 100 điểm.

6. Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển.

Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức phải có đủ các điều kiện sau:

a) Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

b) Có kết quả điểm thi tại vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí chức danh công chức cấp xã.

 Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định người trúng tuyển.

 Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

7. Tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

- Người đăng ký dự tuyển công chức cấp xã nộp Phiếu đăng ký dự tuyển công chức (Theo mẫu đính kèm) và bản sao văn bằng, chứng chỉ, giấy tờ khác (nếu có) tại Phòng Nội vụ huyện Tân Châu hoặc theo đường bưu chính (Địa chỉ: Đường Lê Duẩn - Khu phố 3 - thị trấn Tân Châu - huyện Tân Châu - tỉnh Tây Ninh; Điện thoại: 0276.3875.114).

- Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày Thông báo này công khai trên phương tiện thông tin đại chúng. Trường hợp gửi theo đường bưu chính thì tính thời gian theo dấu Công văn đến của Phòng Nội vụ huyện.

- Lệ phí thi tuyển: Mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí tuyển dụng thực hiện theo Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức: 500.000 đồng/01 thí sinh.

8. Tài liệu ôn tập: Được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân huyện Tân Châu tại địa chỉ: https://tanchau.tayninh.gov.vn.

9. Thời gian và địa điểm thi tuyển

- Dự kiến thời gian thi tuyển trong tháng 7/2024.

- Địa điểm thi tuyển tại Ủy ban nhân dân huyện.

* Để biết thêm chi tiết xin liên hệ Phòng Nội vụ huyện Tân Châu, số điện thoại: 02763.875.114.

Trên đây là Thông báo tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển công chức cấp xã năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện Tân Châu./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập15
  • Máy chủ tìm kiếm13
  • Khách viếng thăm2
  • Hôm nay2,653
  • Tháng hiện tại58,231
  • Tổng lượt truy cập3,061,068
Hỏi đáp
Họp không giấy
cong bao tay ninh
Công báo chính phủ
hop thu dien tu
Văn bản QPPL
gop y du thao
tai lieu xuc tien dau tu
cong khai minh bach
Quân đội nhân dân
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây