Thông báo Tuyển dụng viên chức Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện Tân Châu năm 2023

Thứ tư - 28/06/2023 16:19 224 0
Thông báo Tuyển dụng viên chức Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện Tân Châu năm 2023

Căn cứ Quyết định số 609/QĐ-SNV ngày 19/6/2023 của Sở Nội vụ về việc phê duyệt Kế hoạch xét tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện Tân Châu.

Ủy ban nhân dân huyện Tân Châu thông báo tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện năm 2023, cụ thể như sau:

I. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Điều kiện chung:

Thực hiện theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức năm 2010 và Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, điều kiện đăng ký dự tuyển như sau:

- Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

+ Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

+ Từ đủ 18 tuổi trở lên;

+ Có đơn đăng ký dự tuyển;

+ Có lý lịch rõ ràng;

+ Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

+ Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

+ Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

- Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức: 

+ Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

+ Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2. Tiêu chuẩn ngạch cụ thể đối với từng vị trí

Ngoài việc đảm bảo các điều kiện chung nêu trên, điều kiện cụ thể để tuyển dụng cho từng vị trí việc làm như sau:

2.1. Vị trí công tác thông tin - tuyên truyền (Hướng dẫn viên văn hóa hạng IV - Mã số V10.07.24): 01 chỉ tiêu

Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp Trung cấp trở lên phù hợp với lĩnh vực văn hóa cơ sở.

2.2. Vị trí công tác Thể dục, Thể thao (Huấn luyện viên hạng III - Mã số V10.01.03): 01 chỉ tiêu

Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên với ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với ngành, lĩnh vực thể dục thể thao.

2.3. Vị trí Kế toán (Kế toán viên - Mã số 06.031): 01 chỉ tiêu

Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính.

2.4. Vị trí công tác Phát thanh, Truyền hình (Phóng viên hạng III - Mã số V11.02.06): 01 chỉ tiêu

Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên ngành báo chí. Trường hợp có bằng tốt nghiệp Đại học khác ngành báo chí thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng về nghiệp vụ báo chí do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp hoặc có bằng tốt nghiệp Cao đẳng, Trung cấp ngành báo chí.

2.5. Vị trí Công tác Phát thanh, Truyền thanh (Phát thanh viên hạng IV - Mã số V11.10.30): 01 chỉ tiêu

Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp Trung cấp trở lên.

(Kèm theo danh sách, nhu cầu vị trí tuyển dụng)

II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG

Theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ, tuyển dụng viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

- Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

- Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

a) Hình thức thi: Phỏng vấn.

b) Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

c) Thời gian thi: Thi phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).

d) Thang điểm thi phỏng vấn: 100 điểm.

III. XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN TRONG KỲ XÉT TUYỂN

- Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

a) Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

b) Có điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

c) Trường hợp có 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn cộng điểm ưu tiên bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả phỏng vấn cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan quan tuyển dụng quyết định người trúng tuyển.

- Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

IV. HỒ SƠ TUYỂN DỤNG

1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

a) Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (theo Mẫu 01 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ).

b) Sơ yếu lý lịch được lập chậm nhất là 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ tiếp nhận, có xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú;

c) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển;

- Bằng tốt nghiệp chuyên môn (hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2023) và bảng điểm kèm theo;

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

- Đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp chuyên môn chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển thì thí sinh phải kê khai “chuẩn đầu ra” vào Mục III Thông tin về quá trình đào tạo tại Phiếu đăng ký dự tuyển.

d) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp chậm nhất là 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ tiếp nhận;

* Lưu ý: Hội đồng tuyển dụng không hoàn trả hồ sơ dự tuyển cho thí sinh (kể cả trong trường hợp người dự tuyển không trúng tuyển).

2. Thời gian, địa điểm hướng dẫn và nhận hồ sơ

- Thời gian và địa điểm nhận phiếu đăng ký dự tuyển: từ ngày 28/6/2023 đến hết ngày 28/7/2022 tại Phòng Nội vụ huyện Tân Châu, số điện thoại 02763.875114.

3. Hoàn thiện hồ sơ sau khi trúng tuyển

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. Hồ sơ tuyển dụng bao gồm:

- Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có).

- Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển.

Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng thông báo công khai trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

4. Tài liệu ôn tập

Hội đồng tuyển dụng sẽ đăng tải nội dung ôn tập trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân huyện Tân Châu tại địa chỉ: https://tanchau.tayninh.gov.vn.

Trên đây là Thông báo tuyển dụng viên chức Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện Tân Châu./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập18
  • Máy chủ tìm kiếm13
  • Khách viếng thăm5
  • Hôm nay301
  • Tháng hiện tại2,579
  • Tổng lượt truy cập2,355,209
Hỏi đáp
Họp không giấy
cong bao tay ninh
Công báo chính phủ
hop thu dien tu
Văn bản QPPL
gop y du thao
tai lieu xuc tien dau tu
cong khai minh bach
Quân đội nhân dân
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây